it en cz
 
 
 
 
Všeobecné podmínky používání
Článek 1 – Předmět

1. Tyto všeobecné podmínky používání představují přístup a používání webových stránek společnosti GMReals Group sro, které jsou přístupné na adrese URL: https://www.gmrealsgroup.com/ (dále jen „majitel“) a jejíž činnosti jsou upraveny těmito všeobecnými podmínkami užívání.
2.  Webové stránky jsou majetkem
Společnosti: GMReals Group sro
Sídlem: Rybná 716/24, Staré Město - 110 00 Praha 1
DIČ: CZ02633914
Zapsané u Městského soudu v Praze, pod číslem C 221676 dne 02/02/2014
3. Přístup na webové stránky a jejich používání předpokládá čtení, znalost a přijetí těchto všeobecných podmínek používání.
 
Článek 2 – Změny podmínek používání

1. Majitel může tyto všeobecné podmínky používání zcela nebo částečně upravovat nebo aktualizovat. Změny a aktualizace všeobecných podmínek používání budou uživatelům oznámeny na domovské stránce, jakmile budou přijaty, a stávají se závaznými, jakmile budou zveřejněny na webových stránkách v této části. Přístup na tyto stránky a jejich používání předpokládá, že uživatel tyto podmínky užívání přijímá.

Článek 3 – Duševní vlastnictví

1. Veškerý obsah webu, jako jsou například díla, obrázky, fotografie, text, hudba, zvuky a videa, dokumenty, kresby, loga a jakýkoli jiný materiál, jakýkoli formát publikovaný na samotném webu, včetně menu, webových stránek, grafiky, barev, schémat, nástrojů, písem a designu stránek, diagramů, rozvržení, metod, procesů, funkcí a softwaru, který je součástí webu, je chráněn autorským právem a dalšími právy spojenými s duševním vlastnictvím majitele nebo jakékoli třetí strany, se kterou je uzavřena smlouva. Kopírování celých stránek nebo jejich částí v jakékoli formě bez výslovného písemného souhlasu majitele je zakázáno.
2. Uživatel je oprávněn prohlížet webové stránky a jejich obsah pouze pomocí služeb, které jsou zde dostupné. Uživatel je rovněž oprávněn provádět veškeré úkony související s dočasným reprodukováním obsahu, ne však ke komerčním účelům, a jen pokud jsou považovány za přechodné nebo doplňkové a jsou nedílnou a podstatnou součástí prohlížení a používání stránek a jejich obsahu a všech ostatních operací na webu, které jsou prováděny pouze v souladu s jejich legitimním použitím.
3. Uživatel není v žádném případě oprávněn provádět jakoukoli reprodukci části nebo celého obsahu na žádné médium. Jakýkoli úkon spojený s reprodukováním, duplikováním či kopírováním musí být povolen společností GMReals Group sro nebo, je-li to nutné, autory jednotlivých děl obsažených na webu. Tyto reprodukce musí být v každém případě prováděny pro zákonné účely a v souladu s autorskými právy a dalšími právy duševního vlastnictví a s vědomím autorů jednotlivých děl obsažených na těchto stránkách.
 
Článek 4 – Používání webových stránek a odpovědnost uživatele

1. Přístup na webové stránky a jejich používání a zobrazování, včetně komunikace s majitelem, představují činnosti, které uživatel provádí výhradně pro osobní potřebu a které nesouvisí s žádnou obchodní, podnikatelskou ani profesionální činností.
2. Uživatel je osobně zodpovědný za používání webových stránek a jejich obsahu. Majitel tudíž nemůže nést odpovědnost za používání webových stránek a jejich obsahu za žádného z uživatelů webu, který nedodržuje zákon, aniž je dotčena odpovědnost za úmyslné pochybení a hrubou nedbalost. Uživatel tak bude jedinou osobou odpovědnou za sdělování nesprávných, nepravdivých nebo souvisejících informací a údajů třetím stranám, aniž by tyto strany vyjádřily svůj souhlas, a také za nesprávné použití webu, ke kterému v důsledku těchto skutečností může dojít.
3. Jakýkoli materiál stažený nebo jinak získaný pomocí softwarové služby je na volbě a riziku uživatele, a proto jakákoli odpovědnost za jakékoli poškození počítačových systémů nebo ztrátu dat vyplývající z operací stahování padá na uživatele a nemůže být připsána majiteli stránek.
4. Majitel odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nedostupností služeb na webu nebo za škody způsobené viry, poškozenými soubory, chybami, opomenutím, přerušením služby, vymazáním obsahu, problémy spojenými se sítí, poskytovateli nebo telefonním nebo telematickým připojením, neoprávněným přístupem, změnami údajů, selháním a/nebo chybným fungováním elektronického zařízení uživatele.
5. Uživatel je odpovědný za bezpečné a správné použití svých osobních údajů, včetně pověření, která umožňují přístup k vyhrazeným službám, jakož i za jakékoli škodlivé následky nebo předsudky, které mohou vzniknout společnosti GMReals Group sro nebo třetím stranám v důsledku nesprávného použití, ztráty či odcizení těchto informací.
6. Majitel učinil veškerá přiměřená opatření, aby zabránil zveřejnění obsahu a obrázků na stránkách, které by mohly být považovány za škodlivé pro dobré mravy, lidská práva a důstojnost lidí ve všech možných formách a výrazech. V každém případě, je-li výše uvedený obsah považován za škodlivý pro náboženské nebo etické cítění nebo porušuje dobré mravy, je dotyčný uživatel vyzván, aby tuto skutečnost sdělil majiteli stránek, který však varuje, že jakýkoli přístup k obsahu považovanému za škodlivý nebo urážlivý jde na vrub uživatele a na jeho vlastní nesporný úsudek a jeho výhradní a osobní odpovědnost.
7. Majitel také přijal veškerá užitečná opatření, aby všechny informace na webu byly správné, úplné a aktualizované, avšak nenese žádnou zodpovědnost vůči uživatelům za přesnost a úplnost obsahu zveřejněného na webu, pokud není za zákona uvedeno jinak. Pokud uživatel na webu zjistí chyby nebo neaktualizované informace, sdělí je majiteli prostřednictvím e-mailové adresy: info@gmrealsgroup.com.

Článek 5 – Vyloučení odpovědnosti

1. Jak je uvedeno výše, majitel provádí maximální péči a údržbu webových stránek a jejich obsahu, nepřebírá však žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů a informací dostupných na webu nebo na stránkách s ním spojených. Proto musí být vyloučena jakákoli odpovědnost za chyby nebo opomenutí vyplývající z použití dat a informací na webu.
2. Majitel odmítá veškerou odpovědnost, včetně možných chyb, oprav chyb, dále odpovědnost za server hostující na webu; neodpovídá ani za použití obsažených informací, za jejich správnost a spolehlivost. V žádném případě, a to ani v případě nedbalosti, neodpovídá majitel za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které mohou vyplynout z použití nebo nemožnosti použít materiály na webu.

Článek 6 – Omezení při poskytování služeb

1. Majitel nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku neposkytnutí služby z důvodu nesprávného nebo nefunkčního elektronického komunikačního prostředku z důvodů, které nemůže ovlivnit. Mezi ně může patřit selhání serverů a jiných elektronických zařízení, i když nejsou nedílnou součástí internetu, selhání nainstalovaného softwaru, možná přítomnost počítačových virů a jiných škodlivých počítačových komponent, jakož i útoky hackerů nebo jiných uživatelů s přístupem do sítě. Uživatel se proto zavazuje nepůsobit škody a ušetřit majitele v tomto ohledu  jakékoli odpovědnosti a/nebo nároků.
 
Článek 7 – Odkazy na jiné webové stránky

1. Web může obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které s ním nejsou spojeny. Majitel tyto webové stránky nekontroluje ani nesleduje, a proto žádným způsobem neručí za správu jejich obsahu ani dat. Uživatel si proto musí pečlivě přečíst podmínky používání navštívených webů třetích stran a související zásady ochrany osobních údajů, protože tyto podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tyto stránky.
 
Článek 8 – Odkazy z jiných webových stránek

1. Na tyto webové stránky se lze dostat také z webů třetích stran, které obsahují odkaz nebo banner pro přístup na webové stránky.
2. Aktivace takovýchto odkazů na tyto webové stránky z webů třetích stran je možná vždy, pokud není jakkoli v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami používání.
3. Aktivace neautorizovaných odkazů opravňuje majitele k okamžité deaktivaci takovýchto neoprávněných odkazů a také k nahlášení používání ke komerčním účelům nebo nekalých obchodních praktik, případně jednání na úkor dobrého jména a pověsti majitele, jeho služeb a společností stejné skupiny. V každém případě je zakázána aktivace hypertextových odkazů (rámců nebo deep linků) na web nebo neoprávněné použití tagů (štítků).
 
Článek 9 – Zpracování dat

1. Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů, jak je uvedeno v konkrétní části obsahující informace podle čl. 13 Nařízení EU 2016/679 (Zásady ochrany osobních údajů). Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů webu na adrese: https://www.gmrealsgroup.com/cz/gdpr
 
Článek 10 – Ochranná doložka

1. V případě, že některé z ustanovení těchto všeobecných podmínek používání je z jakéhokoli důvodu neplatné, nebude to v žádném případě ohrožovat platnost a dodržování ostatních ustanovení obsažených v těchto všeobecných podmínkách používání.
 
Článek 11 – Kontakt

1. Veškeré žádosti o informace lze zaslat e-mailem na adresu info@gmrealsgroup.com, nebo telefonicky na telefonní číslo: +420608862948 a poštou na adresu:
Rybná 716/24, Staré Město - 110 00 Praha 1.
 
Článek 12 – Rozhodné právo a jurisdikce

1. Tyto obecné podmínky používání se řídí italskými zákony a jsou na jejich základě vykládány, aniž jsou dotčena jiná platná pravidla platná v zemi obvyklého pobytu kupujícího. Výklad, provedení a ukončení obecných podmínek používání v konečném důsledku podléhají tedy výhradně italskému právu.
2. Veškeré spory, které jsou s těmito podmínkami spojeny a/nebo z nich vyplývají, musí být řešeny výhradně italským soudním orgánem. Zejména pokud má kupující postavení spotřebitele, musí být veškeré spory řešeny soudem místa bydliště nebo jeho bydliště podle rozhodného práva.
 
Tyto podmínky byly vypracovány dne 14/05/2020.